Miljöpolicy

Taxi Touring Vetlanda AB skall alltid arbeta för att utveckla miljövänliga lösningar, göra miljömedvetna inköp och skaffa oss ökad kunskap på miljöområdet. Härigenom skall vi varje år minska den miljöpåverkan som vår verksamhet medför och vi skall vid varje tidpunkt uppfylla minst de lagar och förordningar och andra bindande krav som gäller för miljöområdet. Företagets största miljöpåverkan är drivmedel och tvättmedelsprodukter för fordon som dokumenteras och följs upp i vårt miljömål.

Sålunda skall vi:

  • Öka kunskapen och medvetenheten hos våra medarbetare om den miljöpåverkan som vår verksamhet medför. Till exempel utbilda i och propagera för eco-driving och dess betydelse för miljö och ekonomi.
  • Påverka attityden hos våra medarbetare mot ett ansvarstagande hos var och en för att minska miljöpåverkan av vår verksamhet, innebärande bl a att använda kemikalier som medför minsta möjliga påverkan, att minimera varmkörning av motorer och i stället använda metoder för uppvärmning som medför mindre miljöpåverkan, t ex eluppvärmning.
  • Ständigt välja den teknik som i vår verksamhet leder till minskad miljöpåverkan och effektivast möjliga resursanvändning, innebärande bl a att fordonsparken successivt förnyas.
  • Ständigt utveckla våra underhålls- och reparationsanläggningar så att vi följer minst de lagar och förordningar som gäller, innebärande bl a att vi är ägare till en tvättanläggning med oljeavskiljare av godkänt slag.
  • Genomföra en årlig miljökontroll av våra fordon och anläggningar, årligen upprätta en miljöplan för det kommande verksamhetsåret och i samband därmed följa upp resultatet av det föregående verksamhetsårets miljöarbete.
  • Reparera och utföra fordonsservice på auktoriserade verkstäder.
  • Föra körjournal på alla fordon för att hålla koll på bränsleförbrukningen i syfte att minska växthusgaserna.
  • Alltid planera transporterna så att vi inte vid något tillfälle bryter mot gällande lagar och förordningar.
  • Verka för en hög trafikkultur med avseende på trafikregler, körsätt, hastighet och med hänsyn till andra trafikanter

Denna miljöpolicy är antagen av Taxi Tourings ledning och skall revideras efter behov.
2022-06-08